Skočit na pojmy
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Chráněná dílna

Chráněná dílna je obecný název pro dílnu, která zaměstnává více než 60% osob se zdravotním postižením.

Chráněný trh práce

Pojem definovaný s účinností od 1. 1. 2018 zákonem o zaměstnanosti v § 78.

CSR komunikace

Termín odvozený z anglického slovního spojení Corporate Social Responsibility, nebo-li ve zkratce CSR.

Destigmatizace

Zmenšení a odstranění negativních nebo poškozujících hodnocení jednotlivců, skupin i některých profesí, akceptace rozdílů a zajištění práv.

Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav

Jde o termín definovaný zákonem o zaměstnanosti v § 67 odst. 4).

Dohoda o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce

Tato dohoda je definována v zákoně o zaměstnanosti § 78 a násl.

Evidence plnění povinného podílu zaměstnávání OZP

Tuto evidenci definuje zákon o zaměstnanosti v § 84.

Generální ředitelství Úřadu práce České republiky (ÚPČR)

Organizační složka Úřadu práce České republiky, který je zřízen zákonem o Úřadu práce České republiky.

Integrační sociální podnik OZP

Subjekt, z jehož právní podstaty vychází práce se skupinou OZP a OZZ. Jeho hlavní ideou je vytvářet kvalitní pracovní pozice pro lidi z chráněného trhu práce a jejich postupné zapojování do společnosti.

Komplexní integrace

Komplexní integrace je soubor několika nástrojů a především cesta, která komfortní formou vrátí hendikepované i další ohrožené skupiny do společnosti.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.

Náhradní plnění

Nejde o pojem definovaný zákonem. Náhradním plněním se rozumí jeden ze způsobů plnění povinného podílu zaměstnávání OZP zaměstnavateli s více jak 25 zaměstnanci.

Osoba s těžším zdravotním postižením

Osoby s těžším zdravotním postižením definuje zákon o zaměstnanosti v § 67 odst. 2 písm. a).

Osoba se zdravotním postižením (OZP)

OZP vymezuje zákon o zaměstnanosti v § 67 odst. 2.

Osoba zdravotně znevýhodněná (OZZ)

OZZ definuje zákon o zaměstnanosti v § 67 odst. 3).

Povinný podíl OZP

Pojem definovaný zákonem o zaměstnanosti v § 81.

Pracovní místo pro osobu se zdravotním postižením

Pojem definovaný zákonem o zaměstnanosti v § 75 odst. 1).

Pracovní rehabilitace

Pojem definovaný zákonem o zaměstnanosti v § 69 odst. 2).

Příprava k práci zdravotně postižených osob

Pojem definovaný zákonem o zaměstnanosti v § 72 odst. 2).

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči (PNP) je opakující se sociální dávkou, která slouží k posílení kompetencí osob závislých na pomoci jiné osoby.

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce

Nárok na příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) na chráněném trhu práce (CHTP) vznikne pouze takovému zaměstnavateli, se kterým Úřad práce ČR uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce dle ustanovení § 78 zákona o zaměstnanosti a který splňuje podmínky stanovené v § 78a zákona o zaměstnanosti.

Rada pro rozvoj sociální ekonomiky

Rada pro rozvoj sociální ekonomiky má být podle připravovaného zákona o sociálním podnikání novým poradním orgánem vlády, jejíž členové jsou jmenováni z řad představitelů sociálních podniků, akademické sféry, státní správy a soukromého sektoru. V čele má stát ministr.

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Povinnost poskytovatelů poskytovat sociální služby pouze na základě oprávnění – registrace.

Sociálně terapeutická dílna

Sociálně terapeutická dílna udržuje, získává a prohlubuje pracovní a sociální dovednosti a návyky uživatele tak, aby došlo ke zvýšení šancí uplatnit se na otevřeném či chráněném trhu práce.

Sociální bydlení

Sociální bydlení je forma pomoci domácnostem v bytové nouzi nebo bytovou nouzí bezprostředně ohroženým.

Sociální podnik

Sociální podnik primárně řeší potřebné společenské, nejčastěji sociální či environmentální problémy ekonomicky a společensky udržitelným způsobem, se snahou tvořit zisk. Zisk je důležitým faktorem ekonomické stability sociálního podniku.

Sociální podnikání

Sociální podnikání primárně řeší potřebné společenské, nejčastěji sociální či environmentální problémy ekonomicky a společensky udržitelným způsobem, se snahou tvořit zisk. Zisk je důležitým faktorem ekonomické stability sociálních podniků.

Sociální práce

Zabývá se uplatněním společenské teorie a výzkumu ke studiu a zlepšení kvality života lidí, sociálních skupin a celé společnosti.

Sociální rehabilitace

Pojem definovaný zákonem o sociálních službách §70.

Sociální služba

Činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Společensky účelné pracovní místo

Pracovní místo, které zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s Úřadem práce ČR a obsazuje uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem.

Úřad práce České republiky (ÚPČR)

Úřad práce je správním úřadem s celostátní působností zřízený zákonem o Úřadu práce České republiky.

Zákon o sociálních službách

Zákon č. 108/2006 Sb. upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, a to prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči.

Zákon o sociálním podnikání

Jde o připravovanou právní normu. V březnu 2017 schválila Legislativní rada vlády věcný záměr tohoto zákona.

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."