Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce

Nárok na příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) na chráněném trhu práce (CHTP) vznikne pouze takovému zaměstnavateli, se kterým Úřad práce ČR uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce dle ustanovení § 78 zákona o zaměstnanosti a který splňuje podmínky stanovené v § 78a zákona o zaměstnanosti.

Příspěvek podle § 78a zákona o zaměstnanosti

Příspěvkem jsou nahrazovány skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo platy v měsíční výši 75 % skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance v pracovním poměru, který je OZP, včetně pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění (náklady na mzdu nebo plat).

Maximální měsíční částka činí 12 800 Kč na zaměstnance, který má přiznán 1. – 3. stupeň invalidity, a 5 000 Kč měsíčně na zaměstnance, který je osobou zdravotně znevýhodněnou (dále také „OZZ“). Zaměstnavateli také náleží paušální částka 1 000 Kč měsíčně na každou OZP v pracovním poměru. Dále může zaměstnavatel na zaměstnance, který má přiznán 1. – 3. stupeň invalidity, uplatnit nárok na zvýšení příspěvku, nejvíce však o částku představující rozdíl mezi částkou 12 800 Kč a příspěvkem poskytnutým na náklady na mzdu nebo plat měsíčně. Celkem tedy může Úřad práce ČR zaměstnavateli poskytnout příspěvek až do výše 13 800 Kč měsíčně u osob invalidních a až 6 000 Kč měsíčně u OZZ.

Příspěvek je poskytován čtvrtletně zpětně. K poskytování příspěvku je příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR, v jejímž obvodu má sídlo zaměstnavatel, který je právnickou osobou, nebo v jejímž obvodu má bydliště zaměstnavatel, který je fyzickou osobou. Součástí žádosti o poskytnutí příspěvku je jmenný seznam zaměstnanců se zdravotním postižením a doložení skutečnosti, že zaměstnanci, na které zaměstnavatel příspěvek požaduje, jsou OZP.

Metodický výklad pro zaměstnavatele, týkající se povinného podílu:
https://www.uradprace.cz/web/cz/chraneny-trh-prace

1. Osoba se zdravotním postižením je fyzická osoba, která:

 1. Osoba se zdravotním postižením je orgánem sociálního zabezpečení uznána invalidní ve třetím stupni (dále jen „TZP“), invalidní v prvním nebo druhém stupni (dále jen „OZP1,2“), zdravotně znevýhodněnou (dále jen „OZZ“),      
 2. Osoba se zdravotním postižením byla orgánem sociálního zabezpečení   posouzena, že již není invalidní a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení; tato osoba je považována za OZP1,2, a to i v případě, že byla v průběhu této doby uznána orgánem sociálního zabezpečení jako OZZ,
 3. Osoba se zdravotním postižením byla rozhodnutím Úřadu práce ČR uznána OZZ trvale, nebo na dobu určitou, přičemž rozhodnutí nepozbylo platnosti.

2. Vznik nároku na příspěvek

Rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí příspěvku je vydáno na základě písemné žádosti zaměstnavatele. Základní předpoklady:

 • zaměstnavatel splňuje stále podmínky stanovené v § 78 pro uzavření dohody o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na CHTP,
 • zaměstnavatel nemá k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí
  • v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, vedené příslušným finančním nebo celním úřadem,
  • nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a
  • nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, s výjimkou případů, kdy:
   • bylo povoleno splácení ve splátkách a zaměstnavatel není v prodlení se splácením splátek nebo bylo povoleno posečkání daně, nebo
   • součet nedoplatků k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí nepřesáhl 10 000 Kč a zaměstnavatel tyto nedoplatky uhradil do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí, za které zaměstnavatel o příspěvek žádá, nebo je uhradil do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o těchto nedoplatcích od Úřadu práce ČR dozvěděl v případě, že si údaje o nedoplatcích na základě souhlasu žadatele zjistil Úřad práce ČR sám,
 • zaměstnavatel vyplní a doloží jmenný seznam zaměstnanců se zdravotním postižením, na které zaměstnavatel příspěvek požaduje a doloží, že zaměstnanci jsou OZP,
 • zaměstnavatel doloží doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu.

Ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele může ministr práce a sociálních věcí prominout splnění podmínky bezdlužnosti, pokud jde o nedodržení lhůt stanovených k úhradě nedoplatků zaměstnavatele, a Ministerstvo práce a sociálních věcí může prominout splnění podmínky bezdlužnosti, pokud jde o výši součtu nedoplatků zaměstnavatele, která k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí přesáhla 10 000 Kč (ustanovení § 78a odst. 15 a 16 zákona o zaměstnanosti).

V zákonem stanovených případech vzniká zaměstnavateli povinnost vyplacený příspěvek (dle § 78a odst. 10) viz Zákon o zaměstnanosti

3. Způsoby podání formulářů o příspěvek

Pro elektronické podání formulářů o příspěvek existují následující možnosti doručení:

 • prostřednictvím informačního systému datových schránek
 • zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny

Další variantou je podání vytištěného formuláře na příslušné pracoviště Úřadu práce ČR.

ODESLÁNÍ DATOVOU SCHRÁNKOU

Všechny formuláře o příspěvek je také možné odeslat na úřad pomocí systému datových schránek. Datová schránka je elektronické úložiště, s jehož pomocí můžete posílat úřední dokumenty v elektronické podobě orgánům veřejné moci. Tento způsob komunikace je v souladu se zákonem 300/2008 Sb. a plně nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě.

Pro odesílání formulářů z datové schránky nepotřebujete jako fyzická osoba vlastnit kvalifikovaný certifikát, který je nutný pro elektronické podání – pouze je nutné zažádat o (bezplatné) založení datové schránky. Postup zřízení datové schránky a další informace o datových schránkách jsou na informačním webu o datových schránkách.

V tomto případě tedy formulář vyplníte, stáhnete si na lokální úložiště a po jeho vyplnění odešlete formou přílohy prostřednictvím Vaší datové schránky na příslušnou adresu, kterou najdete na stránce: Kontaktní informace.

ZASLÁNÍM E-MAILOVÉ ZPRÁVY NA ADRESU ELEKTRONICKÉ PODATELNY

Formuláře o příspěvek je také možno zaslat prostřednictvím e-mailu. V takovém případě je formulář přiložen jako příloha a tento mail musí obsahovat platný elektronický podpis. E-mail bez elektronického podpisu (e-mail, ve kterém je uvedeno pouze jméno a příjmení a tedy neobsahuje data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena, a která podepisující osoba používá k podepsání) můžete poslat přímo na e-mailovou adresu zaměstnance Úřadu práce ČR, který se danou agendou zabývá. E-mail nebude považován za elektronicky podaný dokument, avšak naši zaměstnanci se budou snažit na něj odpovědět.

PODÁNÍ FORMULÁŘE V LISTINNÉ PODOBĚ NA PŘÍSLUŠNOU PRACOVIŠTĚ ÚŘADU PRÁCE ČR

Formulář o příspěvek je možné vyplnit přímo v elektronické podobě, následně vytisknout a po vytištění ho vlastnoručně podepsat.

Další variantou jak vyplnit formulář, je tisk prázdného formuláře a jeho následné vyplnění.

Kontakty na jednotlivá kontaktní pracoviště naleznete na stránce: Kontakty

Negativní dopad související s COVID 19 přináší negativní dopad na zaměstnavatele uznané za zaměstnavatele na chráněném trhu práce v současné době. Změny se v tuto chvíli vztahují na poskytování příspěvku za 1. a 2. kalendářní čtvrtletí roku 2020 viz portál mpsv.cz.

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."