Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.


Skočit na pojmy
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Chráněná dílna

Chráněná dílna je obecný název pro dílnu, která zaměstnává více než 60% osob se zdravotním postižením.

Chráněný trh práce

Pojem definovaný s účinností od 1. 1. 2018 zákonem o zaměstnanosti v § 78.

CSR komunikace

Termín odvozený z anglického slovního spojení Corporate Social Responsibility, nebo-li ve zkratce CSR.

Destigmatizace

Zmenšení a odstranění negativních nebo poškozujících hodnocení jednotlivců, skupin i některých profesí, akceptace rozdílů a zajištění práv.

Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav

Jde o termín definovaný zákonem o zaměstnanosti v § 67 odst. 4).

Dohoda o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce

Tato dohoda je definována v zákoně o zaměstnanosti § 78 a násl.

Evidence plnění povinného podílu zaměstnávání OZP

Tuto evidenci definuje zákon o zaměstnanosti v § 84.

Generální ředitelství Úřadu práce České republiky (ÚPČR)

Organizační složka Úřadu práce České republiky, který je zřízen zákonem o Úřadu práce České republiky.

Integrační sociální podnik OZP

Subjekt, z jehož právní podstaty vychází práce se skupinou OZP a OZZ. Jeho hlavní ideou je vytvářet kvalitní pracovní pozice pro lidi z chráněného trhu práce a jejich postupné zapojování do společnosti.

Komplexní integrace

Komplexní integrace je soubor několika nástrojů a především cesta, která komfortní formou vrátí hendikepované i další ohrožené skupiny do společnosti.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.

Náhradní plnění

Nejde o pojem definovaný zákonem. Náhradním plněním se rozumí jeden ze způsobů plnění povinného podílu zaměstnávání OZP zaměstnavateli s více jak 25 zaměstnanci.

Osoba s těžším zdravotním postižením

Osoby s těžším zdravotním postižením definuje zákon o zaměstnanosti v § 67 odst. 2 písm. a).

Osoba se zdravotním postižením (OZP)

OZP vymezuje zákon o zaměstnanosti v § 67 odst. 2.

Osoba zdravotně znevýhodněná (OZZ)

OZZ definuje zákon o zaměstnanosti v § 67 odst. 3).

Povinný podíl OZP

Pojem definovaný zákonem o zaměstnanosti v § 81.

Pracovní místo pro osobu se zdravotním postižením

Pojem definovaný zákonem o zaměstnanosti v § 75 odst. 1).

Pracovní rehabilitace

Pojem definovaný zákonem o zaměstnanosti v § 69 odst. 2).

Příprava k práci zdravotně postižených osob

Pojem definovaný zákonem o zaměstnanosti v § 72 odst. 2).

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči (PNP) je opakující se sociální dávkou, která slouží k posílení kompetencí osob závislých na pomoci jiné osoby.

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce

Tento příspěvek definuje nově s účinností od 1. 1. 2018 zákon o zaměstnanosti v § 78 a.

Rada pro rozvoj sociální ekonomiky

Rada pro rozvoj sociální ekonomiky má být podle připravovaného zákona o sociálním podnikání novým poradním orgánem vlády, jejíž členové jsou jmenováni z řad představitelů sociálních podniků, akademické sféry, státní správy a soukromého sektoru. V čele má stát ministr.

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Povinnost poskytovatelů poskytovat sociální služby pouze na základě oprávnění – registrace.

Sociálně terapeutická dílna

Sociálně terapeutická dílna udržuje, získává a prohlubuje pracovní a sociální dovednosti a návyky uživatele tak, aby došlo ke zvýšení šancí uplatnit se na otevřeném či chráněném trhu práce.

Sociální bydlení

Sociální bydlení je forma pomoci domácnostem v bytové nouzi nebo bytovou nouzí bezprostředně ohroženým.

Sociální podnik

Sociální podnik primárně řeší potřebné společenské, nejčastěji sociální či environmentální problémy ekonomicky a společensky udržitelným způsobem, se snahou tvořit zisk. Zisk je důležitým faktorem ekonomické stability sociálního podniku.

Sociální podnikání

Sociální podnikání primárně řeší potřebné společenské, nejčastěji sociální či environmentální problémy ekonomicky a společensky udržitelným způsobem, se snahou tvořit zisk. Zisk je důležitým faktorem ekonomické stability sociálních podniků.

Sociální práce

Zabývá se uplatněním společenské teorie a výzkumu ke studiu a zlepšení kvality života lidí, sociálních skupin a celé společnosti.

Sociální rehabilitace

Pojem definovaný zákonem o sociálních službách §70.

Sociální služba

Činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

Společensky účelné pracovní místo

Pracovní místo, které zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s Úřadem práce ČR a obsazuje uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem.

Úřad práce České republiky (ÚPČR)

Úřad práce je správním úřadem s celostátní působností zřízený zákonem o Úřadu práce České republiky.

Zákon o sociálních službách

Zákon č. 108/2006 Sb. upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, a to prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči.

Zákon o sociálním podnikání

Jde o připravovanou právní normu. V březnu 2017 schválila Legislativní rada vlády věcný záměr tohoto zákona.