Příspěvek na péči

Příspěvek na péči (PNP) je opakující se sociální dávkou, která slouží k posílení kompetencí osob závislých na pomoci jiné osoby.

Účelem příspěvku je úhrada za pomoc, která je osobě se zdravotním postižením poskytovaná osobou blízkou, asistentem sociální péče, registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, dětským domovem nebo speciálním lůžkovém zařízení hospicového typu. Tuto dávku nelze považovat jako přilepšení k rodinnému rozpočtu. Příjemce příspěvku na péči si sám rozhodne, jakou formu pomoci si z tohoto příspěvku zaplatí.

Nárok na příspěvek na péči má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Tyto základní životní potřeby jsou uvedeny v § 9 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. (např. mobilita, komunikace, péče o domácnost, tělesná hygiena). Na příspěvek na péči nemá nárok osoba mladší jednoho roku. Osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby a od toho se odvíjející výši PNP dělíme na osoby mladší 18 let věku a osoby starší 18 let věku.

Výše příspěvku se odvíjí od stupně závislosti. Rozlišujeme čtyři stupně závislosti:

  • l. stupeň — lehká závislost,
  • II. stupeň — středně těžká závislost,
  • III. stupeň — těžká závislost,
  • IV. stupeň — úplná závislost.

Zvýšení příspěvku na péči v roce 2019

Na základě novely zákona o sociálních službách schválené v lednu 2019 dochází k navýšení PNP ve dvou vlnách. Ta první začne platit už 1. dubna, kdy dojde k automatickému navýšení příspěvku na 19 200 Kč pro děti i dospělé ve IV. stupni závislosti, jestliže nevyužívají pobytové sociální služby. Při využití takových služeb částka zůstane stejná jako v předešlém roce, tj.13 200 Kč. Druhá vlna započne 1. července, díky čemuž se zvýší příspěvek na péči pro III. stupeň závislosti. Pro osoby mladší 18 let dojde k navýšení na 13 900 Kč, pro starší na 12 800 Kč za předpokladu, že také nevyužívají pomoc poskytovatele pobytových sociálních služeb.

O příspěvek na péči lze požádat na pobočce úřadu práce v místě bydliště. Formuláře žádostí jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce ČR nebo jsou dostupné na stránkách MPSV. Po odevzdání žádosti bude provedeno sociální šetření, na přesném termínu se dohodne žadatel s pracovníkem úřadu práce. O provedeném sociálním šetření je vyhotoven písemný záznam, který je odeslán posudkovému lékaři na OSSZ společně s žádostí o posudek o zdravotním stavu žadatele.

Proti rozhodnutí o nepřiznání příspěvku nebo udělení nižšího stupně závislosti se lze samozřejmě odvolat. Příspěvek vyplácí krajská pobočka Úřadu práce ČR měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který náleží.

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."