Rozhovor 14/10/2020

Studovat na Univerzitě Pardubice mohou i studenti se specifickými potřebami. Klíčová je pomoc Centra ALMA.

Univerzita Pardubice má sedm fakult a svým studentům nabízí celou řadu oborů, poskytuje tak zázemí téměř osmi tisícům studentů. Mezi nimi zde studují i studenti se specifickými vzdělávacími potřebami. Podporu jim nabízí univerzitní Centrum ALMA.
Centrum ALMA je specializované celouniverzitní pracoviště Univerzity Pardubice zajišťující poradenskou, technickou a studijní podporu pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami nebo zdravotním znevýhodněním. Ve spolupráci s fakultními koordinátory jich pracoviště podporuje více než stovku. O fungování Centra a práci se studenty nám více prozradila Ivana Veselá z Fakulty ekonomicko-správní a Mgr. Alena Feige z Centra ALMA. Obě na univerzitě s hendikepovanými studenty pracují.


Komplex budov Univerzity Pardubice | foto: e-Zpravodaj Univerzity Pardubice

Kdy začíná spolupráce s Centrem?

Ideálně již v okamžiku podání přihlášky ke studiu. Elektronický přihlašovací formulář obsahuje mimo jiné volitelnou kolonku „zohlednění zdravotních specifik“. Pokud uchazeč nějaká svá zdravotní specifika zohlednit chce a tuto možnost zvolí, započne tím spolupráci s Centrem ALMA. V takovém případě naši pracovníci studenty aktivně oslovují a zjišťují, jaké specifické potřeby dotyčný student má, respektive jakou formu podpory bude v rámci přijímacího řízení a v průběhu studia potřebovat. Zprávy a potřebné doklady týkající se práce se studentem tak začínáme zpracovávat již během přijímacího řízení.
Studenti ale mají samozřejmě možnost spolupráci navázat kdykoliv při studiu, ať už jde o znevýhodnění nově vzniklé, nebo jen nově diagnostikované.

Jak na univerzitě proces obsluhy studentů se specifickými potřebami konkrétně funguje?

Se studenty se specifickými potřebami provádíme tzv. funkční diagnostiku, na základě které sepíšeme se studentem dohodu – je to specifikace služeb, kompenzací a podpůrných opatření poskytovaných nebo realizovaných na vyrovnání studijních podmínek studenta se specifickými potřebami. Poté komunikace částečně přechází i na fakultu, kde se studenty pracují fakultní koordinátoři, na které se také mohou studenti v průběhu studia obracet.

Jak se studenty po provedení funkční diagnostiky dále pracujete?

Na potřebách studenta se domluvíme již při sepsání dohody o spolupráci. Následně studentům pomáháme s rozvrhem, zejména v případě vozíčkářů, či se zápisy a orientací v rámci univerzity vůbec. Studenti mají také možnost využít vybavenou relaxační místnost v případě potřeby odpočinku. Jinak jsme neustále v telefonickém kontaktu a studenti vědí, že se na nás mohou v případě potřeby kdykoliv obrátit. Jakmile se u nás studenti rozkoukají, jsou často velmi soběstační nebo si dokonce i pomáhají navzájem. Naši pomoc většinou pak potřebují ve chvíli, kdy jim začíná zkouškové období. V takovém případě komunikujeme s vyučujícími, domlouváme individuální studijní plán. V okamžiku, kdy student pozbude potřebu uzpůsobení studia, spolupráci ukončíme.


Společně neustále pracujeme na odstraňování fyzických i duševních bariér. Jsme přístupní osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Nejmodernějšími technologickými trendy vycházíme vstříc studentům se smyslovými poruchami a dalšími specifickým potřebami. Podporu u nás najdou také studenti se specifickými poruchami učení.

Jaké specifické poruchy učení máte na mysli?

Takových poruch je vícero. Nicméně, mezi tři nejčastější patří dyslexie, dysgrafie a dysortografie. Zejména u dyslexie je velká potíž s porozuměním textu nebo čtením. Obzvláště v případě studia takových oborů, kde je opravdu velké množství textů, typicky na Filozofické fakultě.
Někteří studenti žádají o podporu až v okamžiku, kdy již nejsou schopni si určité problémy kompenzovat sami. Největší podporu studenti potřebují ve zkouškovém období.

„Studenti nemají nijak snížené obsahové nároky na studium, snažíme se však o maximální přístupnost studia jako takového.“

Je celý areál univerzity bezbariérový či jinak uzpůsobený pro vozíčkáře?

Nikoli, jelikož stoprocentní bezbariérovosti v našich budovách dosáhnout nelze. Některé budovy fakult jsou mnoho desetiletí staré, u některých úpravy proto prostě nejsou možné. Na druhou stranu, snažíme se zpřístupnit většinu potřebných prostor, a to různými úpravami formou nájezdů či plošin. Veškeré nové prostory a vybavení je bezbariérové automaticky. V součtu je zhruba devadesát procent našich prostor bezbariérových.
Je však nutno říci, že přístupnost jednotlivých prostorů bereme v úvahu již při sestavování rozvrhu. A pokud si dotyčný student potřebuje domluvit konzultace nebo zkoušku s pracovníkem univerzity, vždy se domluví na místě, které pro studenta přístupné je.


Univerzita studentům nabízí také konzultace k vhodnosti oboru, k přijímacím zkouškám a v průběhu studia, možnost osobní či studijní asistence, zapůjčení kompenzačních pomůcek, zprostředkování bezbariérových pokojů na kolejích, simultánní přepis, zpřístupnění studijních materiálů, časovou kompenzaci, diagnostiku specifických poruch učení (DysTest), či konzultace pro pracovníky univerzity. Účelem poskytování těchto služeb je zlepšování kvality výuky a studia a snižování studijní neúspěšnosti.

Má Centrum provazbu také na další subjekty?

Všechna vysokoškolská specializovaná centra se sdružují v asociaci AP3SP, což je Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách. S nimi funguje komunikace skvěle. Společně se zpracovávají metodiky a konají pravidelná setkání, kde si vyměňujeme zkušenosti. To je spolupráce na úrovni vysokoškolských pracovišť.
Obecně komunikujeme jak s univerzitami českými, kde se i dále školíme, tak i se zahraničními, kde máme možnost porovnat zkušenosti a systémy podpory přímo na státní úrovni.
Spolupracujeme také s jednotlivými poskytovateli asistenčních služeb. Nově navazujeme třeba spolupráci s Tichou linkou, aby měli studenti i možnost bezplatného tlumočení do českého znakového jazyka, a to formou videohovoru.

Jaké jsou pozitivní a negativní zkušenosti s obsluhou studentů se specifickými potřebami?

Samozřejmě se občas nějaká negativní zkušenost objeví. Jsou i studenti, kteří svého hendikepu dokonce dokáží zneužít. Bohužel to pak vede k tomu, že akademičtí pracovníci mohou být méně ochotni při spolupráci s jiným budoucím studentem se specifickými potřebami.
Ale vždy záleží na povaze člověka. Většina podpořených studentů si spolupráce s námi váží a snahu univerzity oceňují. Velice nás pak naopak potěší zpětná vazba, kdy naši studenti vyjíždí na Erasmy a jsou i úspěšní na poli vědy a v jiných soutěžích!

Autor: Jan Forbelský

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."