Rozhovor 31/05/2019

Tlumočnický servis, profesionální přepis, ale také osobní asistence – služby Univerzity Hradec Králové hendikepovaným

Augustin při Univerzitě Hradec Králové
Studium lidí s hendikepem není stejné jako vzdělávání zdravých jedinců. K snazšímu průběhu studia mají tak možnost využití služeb tlumočnického servisu či osobní asistence. Zkrátka, zaměstnanci Augustinu dělají vše proto, aby mohl studovat každý jedinec se svými specifickými potřebami. Což je vlastně cílem Augustinu. Je důležité a správné, že je studium přístupné všem, bez ohledu na jejich zdravotní stav.

budova Univerzity Hradec Králové.
Komplex budov Univerzity Hradec Králové. | foto: Univerzita HK

Mohla byste nám představit Augustin?

Augustin je sekce Informačně-poradenského a kariérního centra zajišťující na Univerzitě Hradec Králové podporu uchazečům a studentům se specifickými potřebami v průběhu celého jejich studia. Naším hlavním cílem je, co možná nejvíce zpřístupnit studium na vysoké škole jedincům se zrakovým, sluchovým a pohybovým postiženým, dále také osobám s poruchami učení, poruchou autistického spektra a psychickým či chronickým somatickým onemocněním. Své aktivity zaměřujeme, jak na uchazeče a studenty se specifickými potřebami, tak také na ostatní studenty a zaměstnance univerzity. V neposlední řadě i na laickou veřejnost.

„Augustin vznikl jako reakce na narůstající počet studentům s nejrůznějšími specifickými potřebami.“

Kdy a jak vůbec Augustin vznikl, co bylo podnětem?

Augustin vznikl v roce 2008 jako reakce na narůstající počet studentů s nejrůznějšími specifickými potřebami. Navázalo na aktivity Tyflopedického kabinetu, který od roku 2003 zajišťoval podporu studentům se zrakovým postižením.

Kdo je zřizovatelem vašeho střediska, respektive kdo chod Augustinu financuje?

Augustin je celouniverzitní pracoviště spadající pod rektorát UHK, zřizovatelem je tedy Univerzita Hradec Králové. Financován je ze dvou zdrojů, jednak z příspěvku poskytovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a z projektu ESF Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové.

Co se týká konkrétních specifických potřeb, kdo jsou vaši cíloví klienti?

Jedná se o uchazeče a studenty se zrakovým, sluchovým a pohybovým postiženým, osoby s poruchami učení, poruchou autistického spektra a psychickým či chronickým somatickým onemocněním.

Konzultace a činnost v rámci Augustinu si musí klient hradit sám?

Všechny služby poskytované Augustinem jsou bezplatné, tedy i jednotlivé konzultace během studia.

„Je možné využít i jednorázové konzultace.“

Na jaké bázi funguje vaše spolupráce s klienty?

Každý klient evidovaný v Augustinu, který má zájem čerpat během studia podporu a předloží nám uznatelný dokument (lékařskou zprávu, doklad o invaliditě, průkaz ZTP a jiné), podepisuje při úvodní schůzce Dohodu o zajišťování služeb, která je pro něj závazná. Samozřejmě je možné využít i možnost jednorázové konzultace, při které zájemci o poskytnutí podpory během studia nejdříve představíme služby poskytované Augustinem a je pak na něm, zda se pro evidenci rozhodne či nikoliv.

Spolupracujete i s některým SPC?

S žádným ze Speciálních pedagogických center v rámci Hradce Králové aktuálně nespolupracujeme, pro diagnostiku studentů se specifickými poruchami učení využíváme odborníky v rámci Univerzity.

„Jsme součástí Informačně-poradenského a kariérního centra Univerzity Hradec Králové, které je celouniverzitním pracovištěm.“

Zaměřujete se pouze na studenty vaší univerzity nebo i na studenty jiných škol?

Co se týká vysokoškolského vzdělávání, zaměřujeme se pouze na studenty naší univerzity, případně můžeme poskytnout podporu i studentům přicházejícím na Univerzitu Hradec Králové v rámci studijních pobytů, například Erasmus. Dále nabízíme poradenství ohledně možností studia na univerzitě a volby vhodného oboru zájemcům se specifickými potřebami, například studentům středních škol.

„Augustin spolupracuje s odborníky z řad tlumočníků, profesionálních přepisovatelů, osobních asistentů.“

Co se týká personálního složení, jistě je vás více. Kdo je studentům k dispozici?

Studentům jsou k dispozici dvě koordinátorky služeb, které zajišťují či zprostředkovávají realizaci jednotlivých servisních opatření, poskytují poradenství pro vyučující a zaměstnance univerzity, podílejí se na odstraňování informačních, komunikačních, orientačních i architektonických bariér, organizují osvětové a vzdělávací aktivity pro studenty a zaměstnance univerzity i veřejnost. Dále Augustin spolupracuje s odborníky z řad tlumočníků, profesionálních přepisovatelů, osobních asistentů a dalších.

Jak často?

Služby poskytujeme podle potřeby klientů. Standardně jsme pro ně k dispozici každý všední den od 8:00 do 16:30, osobní schůzku si je dobré vždy předem domluvit. V případě potřeby je například u studentů studujících dálkovou formou možnost poskytnout služby i o víkendu.

„Aby se uchazeč mohl stát naším klientem, musí nám předložit uznatelný dokument dokládající jeho specifické potřeby.“

Pokud mám zájem se stát klientem Augustinu, co pro to musím udělat?

Pokud potřebujete podporu již během přijímacího řízení na naší univerzitě, je třeba zaškrtnout v přihlášce kolonku „zohlednění specifických potřeb.“ Informace o daném uchazeči se specifickými potřebami se nám automaticky vygenerují do e-mailu a domluvíme si s ním osobním schůzku. Pokud zapomenete v přihlášce kolonku zatrhnout, můžete nás kontaktovat samozřejmě i běžně telefonicky či e-mailem. Aby se uchazeč mohl stát naším klientem, musí nám předložit uznatelný dokument dokládající jeho specifické potřeby (jedná se například o lékařské zprávy, zprávy z pedagogicko-psychologické poradny či speciálního pedagogického centra, průkazky ZTP či doklad o invaliditě). Poté podepisuje Dohodu o zajištění služeb. To samé platí i pro evidenci nových klientů, kteří jsou již studenty naší univerzity a obrátí se na nás až v průběhu akademického roku.

Jaké možnosti podpory u vás může klient dostat?

Možnosti podpory jsou poměrně široké a vždy vycházejí z individuálních potřeb každého klienta. Mezi základní servisní opatření, které klientům během studia poskytujeme, patří tlumočení do českého znakového jazyka, zpřístupnění studijní literatury, osobní a studijní asistence, zapůjčení kompenzačních pomůcek, přepisovatelský servis, individuální výuka, prostorová orientace či režijní opatření.

„S vyučujícími jsme v kontaktu vždy na začátku každého semestru.“

Jste i nějakým způsobem v komunikaci s jejich jednotlivými vyučujícími, pokud je to potřeba?

Ano, samozřejmě. S vyučujícími jsme v kontaktu vždy na začátku každého semestru, kdy jim se souhlasem klienta předáváme informace o přítomnosti studentů se specifickými potřebami v jejich výuce. V případě potřeby s nimi komunikujeme i kdykoliv během roku (mimo jiné i při přijímacích zkouškách, státních závěrečných zkouškách a podobně).

Vaše kariérní poradenství, liší se od poradenství pro zdravé osoby?

Augustin služby kariérního poradenství primárně neposkytuje, pouze poradenství ohledně volby studijního oboru vzhledem ke specifickým potřebám daného uchazeče. V případě, že by klient Augustinu potřeboval v průběhu studia využít služby kariérního poradenství, například co se týče tvorby životopisu či přípravy na výběrové řízení, nasměrujeme ho na další sekci Informačně-poradenského a kariérního centra, která se přímo kariérním poradenstvím zabývá.

„Spojením služeb jednotlivých sekcí centra se snažíme vytvořit komplexní nabídku podpory klienta.“

Poskytujete v rámci vaší činnosti také psychologické poradenství?

Psychologickou a terapeutickou podporu poskytuje jedna z dalších sekcí Informačně-poradenského a kariérního centra. Spojením služeb jednotlivých sekcí centra se snažíme vytvořit komplexní nabídku podpory klienta.

Pomáháte studentům s brigádami během studia?

S touto problematikou se může student obrátit na další sekci centra, kterou je Kariérní centrum.

„Jsme rádi, že se dveře pro vysokoškolské jedince s nejrůznějším hendikepem stále více otevírají.“

Je něčím Augustin výjimečný?

Poskytnutí podpory studentům se specifickými potřebami se již na vysokých školách v rámci České republiky stává poměrně běžnou záležitostí. Snažíme se držet trend a inspirovat se službami poskytovanými těmto studentům na ostatních univerzitách. Jsme rádi, že se dveře pro vysokoškolské studium jedincům s nejrůznějším hendikepem stále více otevírají a možnosti, jak překonávat určité bariéry při studiu, se neustále rozšiřují.

Autor: Jan Forbelský

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."