Rozhovor 03/12/2018

„Do praxe bez bariér“ projekt pro hendikepované napříč několika kraji v ČR je připraven k realizaci

Hradec Králové - projekt „Do praxe bez bariér“ se zaměřuje na zvýšení zaměstnatelnosti absolventů se zdravotním postižením s nižším středním odborným vzděláním ze speciálních a praktických středních škol. Více informací nám prozradila Ing. Jana Smetanová.

Ing. Jana Smetanová, Do praxe bez bariér, CIRI v Hradci Králové.
Ing. Jana Smetanová, odborná konzultantka CIRI v Hradci Králové. | foto: ISP21

Co je cílem projektu „Do praxe bez bariér“?

Projekt Do praxe bez bariér má vlastně dva cíle. V první řadě je smyslem pomoci mladým lidem s určitým hendikepem, kteří stojí na prahu své pracovní kariéry, adaptovat se na trhu práce. Mladí lidé se zdravotním postižením nebo s nižším středním odborným vzděláním ze speciálních a praktických středních škol v Královéhradeckém kraji, mají možnost prostřednictvím různých aktivit – exkurze, pracovní tréninky, odborné praxe, vzdělávací a motivační aktivity, získat konkrétní znalosti, návyky a dovednosti, díky nimž bude jejich přechod ze studentského života do světa pracujících hladký a bezproblémový.
Druhým cílem projektu je propojit speciální a praktické střední školy s podniky zaměstnávající osoby se zdravotním postižením, případně s podniky na volném trhu práce. Rádi bychom, aby díky projektu došlo k navázání jejich dlouhodobé spolupráce, která bude pokračovat i po ukončení realizace našeho dvouletého projektu.

Má tento projekt přesah i do jiných krajů než je Královéhradecký?

Ano, to určitě má. Je to projekt Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje, ale jeho působnost je v podstatě celorepubliková. Cílová skupina, tedy osoby mladší 25 let, mohou být z celé ČR (kromě Prahy), ale musí studovat na střední škole v Královéhradeckém kraji. Aktivity například exkurze, tréninky a praxe pak mohou probíhat na území krajů Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého, Středočeského.

„Projekt Do praxe bez bariér pracuje s různými typy cílové skupiny. Většinou se bude jednat o osoby mladší 25 let v posledním ročníku studia na speciálních a praktických středních školách v Královéhradeckém kraji.“

Podle jakých kritérií školu vhodně propojíte s konkrétním podnikem?

Co se týká konkrétního propojování, budeme přihlížet hlavně k hledisku vhodnosti oborů vyučovaných na dané škole a zaměřením konkrétního podniku z chráněného nebo volného trhu práce a jejich geografické poloze. Stejně důležitým kritériem bude také zkušenost a připravenost daného podniku pracovat s konkrétním typem cílové skupiny. Projekt Do praxe bez bariér pracuje s různými typy cílové skupiny. Většinou se bude jednat o osoby mladší 25 let v posledním ročníku studia na speciálních a praktických středních školách v Královéhradeckém kraji. Ty máme pak dále rozděleny dle jejich handicapu na osoby se zdravotním postižením (zrakové, sluchové, tělesné, vnitřní, mentální, psychické) a osoby studující, případně již vystudovaní absolventi nižšího středního odborného vzdělání (tj. vzdělávací obory kategorie E).

Studenti OAJL na praxi ve firmě Ergotep, Do praxe bez bariér
Ilustrativní foto

Proč dostávat hendikepované žáky do sociálních podniků již v době studia na SŠ?

Projekt cílíme převážně na žáky posledních ročníků studia středních škol hlavně proto, že mnozí z nich nemají šanci se během svého studia dostat do reálného prostředí firmy. Nemají možnost si vyzkoušet, co všechno obnáší „pracovat“ například u žáků se zdravotním postižením. Tito mladí lidé často nemají ani představu, jak je chráněný trh práce připraven umožnit práci lidem s konkrétním typem zdravotního postižení a ani nepředpokládají, že by mohli po ukončení studia nastoupit do práce. Díky projektu budou mít možnost navštívit několik takových firem a vyzkoušet si práci na různých pracovních pozicích.

V čem konkrétně myslíte, že tento projekt může prospět samotnému regionu?

Přispění vidíme hlavně v navázání dlouhodobé spolupráce škol a podniků, ať už z volného nebo chráněného trhu práce. S tím souvisí samozřejmě i zvýšení uplatnitelnosti jejich žáků na trhu práce. V současné době díky vyčerpanosti lokálního trhu práce, kdy zaměstnavatelé neustále hledají nové zaměstnance, tak jsou mnohem více otevřeni „novým“ věcem jako například zaměstnávání absolventů či osob se zdravotním postižením. Projekt jednoznačně prospěje rozvoji našeho regionu.

Kde jste k tomuto projektu získali inspiraci?

Inspirace jsme měli vlastně dvě. Jednou byl první projekt Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje s názvem Zaměstnaný absolvent. Jeho cílem bylo zvýšení zaměstnatelnosti absolventů středních a vyšších odborných škol v Královéhradeckém kraji, a to prostřednictvím tříměsíčních odborných praxí. Na tyto praxe nastupovali čerství absolventi ihned po konci svého studia, taková zkušební doba nanečisto. Druhou inspirací byl pak projekt Ergotep pro žáky i pedagogy, jehož cílem bylo zkvalitňování počátečního vzdělávání ve speciálních školách a zavádění moderního komplexního systému praktického vyučování, zejména osob se zdravotním postižením.

Autor: Jan Forbelský

Metodika Ergoprogress

„Inovativní návod, jak provozovat efektivní integrační sociální podnik segmentu osob se zdravotním postižením."