Seznam zkratek

APZ
CS
CSR
COFOG

CHPD
CHPM
CHTP
ČR
ČSÚ
d. i.
ESF
GDPR
ISP
KA
MPO
MPSV
MSP
NRZP
NNO
NP
OSP
OPZ
OZP
OZZ
SP
SPF
SR
SUMP
UK
ÚP GŘ
ÚV
VSK
VVZPO
ZoZ

aktivní politika zaměstnanosti
cílová skupina (projektu financovaného z ESF)
společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility)
klasifikace funkcí vládních institucí (Classification of the Functions of Government)
chráněné pracovní dílny
chráněné pracovní místo
chráněný trh práce
Česká republika
Český statistický úřad
družstvo invalidů
Evropský sociální fond
Obecné nařízení o ochraně údajů (General Data Protection Regulation)
Integrační sociální podnik
klíčová aktivita (projektu financovaného z ESF)
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
malé a střední podniky
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
nestátní neziskové organizace
náhradní plnění
ostatní sociální podnik
Operační program zaměstnanost
osoba se zdravotním postižením
osoba zdravotně znevýhodněná
sociální podnik
společensky prospěšná forma
státní rozpočet
Strategický udržitelný mobility plán
Univerzita Karlova
Úřad práce generální ředitelství
Úřad vlády ČR
Vstupní kontrola
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
Zákon o zaměstnanosti

 

Zpět na obsah >>