2.3.5 Náhradní plnění – právní aspekty

Náhradní plnění je pojem, který se úzce pojí s definicí tzv. „povinného podílu OZP“ podle § 81 odst. 1 zákona o zaměstnanosti. Zákon v tomto ustanovení stanoví, že zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více, jak 25 zaměstnanců musí zaměstnat minimálně 4 % OZP. Tuto povinnost si dále může zaměstnavatel splnit trojím způsobem:

 • vlastním zaměstnáním OZP,
 • použitím náhradního plnění,
 • odvodem stanovené finanční částky do státního rozpočtu.

Vlastní náhradní plnění pak definuje zákon o zaměstnanosti (§ 81 odst. 2 písm. b) tak, že jde o způsob, kdy zaměstnavatel odebírá výrobky nebo služby od firem, které zaměstnávají více, jak 50 % zaměstnanců OZP. Jde o firmy působící na tzv. chráněném trhu práce.

Náhradní plnění je v současné době sledováno prostřednictvím elektronického systému, který spravuje Úřad práce ČR. Rozsah a způsob evidence upravuje § 84 zákona o zaměstnanosti. Právní úprava náhradního plnění obsahuje zejména tyto části:

Rozsah evidence náhradního plnění – evidují se tyto údaje:

 • identifikační údaje zaměstnavatele, který náhradní plnění dodává („dodavatel“) a zaměstnavatel, který náhradní plnění odebírá („odběratel“),
 • cenu výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek bez daně z přidané hodnoty započitatelnou do plnění povinného podílu způsobem uvedeným v § 81 odst. 2 písm. b),
 • datum dodání výrobků, služeb nebo realizace zakázek,
 • číslo dokladu, jímž byla vyúčtována dodávka výrobků, služeb nebo realizovaná zakázka,
 • datum zaplacení odebraných výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek započitatelných do plnění povinného podílu způsobem uvedeným v § 81 odst. 2 písm. b),
 • čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.

Vkládání údajů do evidence – údaje vkládá a za jejich správnost odpovídá dodavatel náhradního plnění. Za tímto účelem je třeba v rámci ISP pověřit vkládáním údajů kompetentní osobu a zajistit její zastupitelnost. Přístup do systému evidence náhradního plnění získá zaměstnavatel od Úřadu práce ČR. Všechny informace má dodavatel povinnost zadat do evidence 30 kalendářních dnů od zaplacení ceny výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek. Po uložení do aplikace obdrží odběratel informaci na kontaktní e-mail, který je v systému zadaný, v podobě automaticky generovaného potvrzovacího e-mailu z adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Limit náhradního plnění - právní úprava zná dvojí limit:

 • limit celkového objemu náhradního plnění – náhradní plnění, které může ISP poskytnout je zákonem o zaměstnanosti limitováno výší 28 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce,
 • limit objemu náhradního plnění, který lze poskytnout jednomu odběrateli – tento limit činí 7 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce.

Evidence z pohledu odběratele – odběratel do evidence nezapisuje žádné údaje, ale může do ní nahlížet. Problémy spojené s evidencí – zejména nedodržení výše uvedené 30 denní lhůty na zápis. Při nedodržení této lhůty poskytnuté náhradní plnění „propadá“ a nelze ho uznat! Lhůtu nelze podle platné právní úpravy prominout! Evidence dále v současné době nemá zásadní problémy.

 

Zpět na obsah >>