2.3.4 Vnitřní předpisy ISP OZP

ISP by měl principy sociálního podnikání odrazit i ve svých vnitřních předpisech. Respektive by měl tyto předpisy tvořit a aplikovat s ohledem na principy sociálního podnikání.

Vnitřním předpisem pro zjednodušení myslíme jakýkoli předpis vytvořený ISP v oblasti pracovněprávní, účetní nebo jiné. Při tvorbě vnitřních předpisů je třeba respektovat jejich definici a pravidla pro jejich tvorbu daná právními předpisy. V našem případě je třeba respektovat zejména právní úpravu danou zákoníkem práce a zákonem o účetnictví.

Mezi hlavní typy vnitřních předpisů, které mohou ISP vytvářet, patří:

  • Organizační řád – měl by upravit vnitřní organizační strukturu, kompetence vedoucích pracovníků a další organizační věci ISP.
  • Pracovní řád – jde o zvláštní druh vnitřního předpisu, který blíže upravuje zákoník práce v § 306, cílem vydání pracovního řádu je zejména rozvedení ustanovení zákoníku práce ve vztahu ke konkrétním podmínkám daného zaměstnavatele. Vydání pracovního řádu a jeho změny je třeba projednat s odborovou organizací.
  • Mzdový předpis – měl by odrážet aplikaci principů integrační personalistiky v oblasti odměňování, měl by být transparentní a nepříliš komplikovaný, problémem může být vytváření různých druhů nenárokové složky mzdy – odměn, prémií, bonusů atp. Pokud je motivační složka mzdy v předpisu komplikovaně upravena, tak může být snížen její motivační dopad.
  • Etický kodex – měl by řešit etickou rovinu sociálního podnikání ve vztahu k veřejnosti a zaměstnavatelům. V etickém kodexu lze vhodně vyjádřit závazky směrem k principům sociálního podnikání. Vzor etického kodexu je v příloze této metodiky.
  • Další předpisy – mohou upravovat oblast ochrany osobních údajů, oblast pružné pracovní doby nebo konta pracovní doby, upravena v nich může být i část týkající se aplikace nástrojů integrační personalistiky – příspěvky na dopravu, možnosti ubytování, úprava psychosociální intervence zaměstnavatele, pravidla čerpání sociálních služeb zajišťovaných zaměstnavatelem atp.

Vnitřní předpis je třeba vždy tvořit ve spolupráci s advokátem nebo interním právníkem. Jeho obsah musí být transparentně projednán se zaměstnanci a odborovými organizacemi. Konkrétní obsah vnitřních předpisů je velmi individuální a vždy musí reagovat na strukturu zaměstnavatele a jeho aktuální podmínky. Z tohoto důvodu není součástí této metodiky návrh obsahu jednotlivých vnitřních předpisů. Metodika popisuje principy jejich tvorby a obsahové zaměření.

 

Zpět na obsah >>