2.3.3 Účetní fond reinvestice zisku

Úpravou zakladatelských dokumentů se ISP zavázal zřídit Fond společensky odpovědné reinvestice (viz výše). Čerpání z tohoto fondu bude upraveno vnitřním předpisem. Fond reinvestice zisku má v účetní osnově ISP podobu fondu rozděleného zisku. V účetní osnově se pro rozdělení zisku budou u ISP používat tyto účty:

  • 428 Nerozdělený zisk minulých let
  • 423 Fond společensky odpovědné reinvestice

Vlastní rozdělování zisku bude probíhat standardní cestou na valné hromadě, členské schůzi nebo jiném obdobném orgánu podle právní formy společnosti. Rozdělování zisku se obvykle děje jednou ročně. Ve Fondu společensky odpovědné reinvestice lze prostředky kumulovat a čerpání může být realizováno až po několika letech.

Cílem úpravy ve vnitřním předpisu je, aby platila následující pravidla pro čerpání z Fondu společensky odpovědné reinvestice:

  • Z fondu je možno čerpat na předem definované investiční záměry společnosti, které přispívají ke zlepšení postavení cílové skupiny ISP. Může jít o investice do úpravy pracoviště, výstavby nových kapacit, výstavby zázemí pro zaměstnance atp. na druhou stranu by se nemělo jednat o investice do zvýšení komfortu managementu nebo vlastníků atp.
  • Z fondu je možno dále čerpat pro třetí osobu, ale pouze za následujících podmínek: jedná se o neziskový subjekt a účelem čerpání je konkrétní společensky odpovědný projekt související s rozvojem cílové skupiny sociálního podniku. Pro třetí osoby splňující výše uvedené podmínky je možné vyčerpat v každém kalendářním roce nejvýše 20 % z celkové výše fondu stanovené k poslednímu dni předchozího kalendářního roku.
  • Z fondu reinvestice je možné financovat poskytování sociálních služeb, a to bez omezení, pokud bude poskytovatelem sociálních služeb přímo ISP a nikoli třetí osoba. Pro třetí osoby platí omezení podle výše uvedeného bodu.
  • Z fondu je možné výjimečně uhradit ztrátu společnosti, nicméně primárně je ISP povinen uhradit ztrátu z ostatních složek vlastního kapitálu, fond lze použít až po vyčerpání ostatních fondů ze zisku a nerozděleného zisku.
  • Prostředky z fondu nelze použít k výplatě podílu na zisku či jiných obdobných plnění.

Vlastní vytvoření vnitřního předpisu, který upraví fond reinvestice zisku a úpravy účetní osnovy ISP je třeba konzultovat s daňovým poradcem a případně též s advokátem.

Kontrola reinvestice zisku bude probíhat standardními procesy kontroly účetnictví – na úrovni finančního ředitele a následně účetního auditu (pokud jím společnost prochází). Čerpání z fondu reinvestice zisku je kontrolováno také daňovou kontrolou.

 

Zpět na obsah >>