2.3.1 Závazek přijetí a naplňování obecných principů SP

Každý integrační sociální podnik musí ve své činnosti aplikovat obecném principy sociálního podnikání – plní sociální prospěch, ekonomický prospěch a environmentální nebo místní prospěch. K tomu viz výše v zelené části kapitoly 2 této metodiky. Plnění obecných principů sociálního podnikání by měl integrační sociální podnik jasně deklarovat. V tomto směru by měl dát svým obchodním a společenským partnerům jasnou informaci, že tyto principy přijímá a v praxi se jimi také řídí. Současně by měl učinit v tomto směru veřejně kontrolovatelný příslib, který si bude moci každý ověřit.

Cestou k naplnění závazku přijetí a naplňování obecných principů sociálního podnikání je na samém počátku tyto principy vtělit do textů zakladatelských dokumentů. Integrační sociální podnik se tedy k těmto principům výsledně zaváže v zakladatelském dokumentu, který je veřejně přístupnou listinou. Vlastní text závazku může mít následující podobu:

Veřejně prospěšný cíl Společnost XY je integračním sociálním podnikem. Její cílovou skupinou jsou osoby zdravotně postižené či znevýhodněné. Integračním sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tedy právnická osoba založená dle soukromého práva, která splňuje principy integračního sociálního podniku. Integrační sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, kterým je v případě společnosti XY integrace osob se zdravotním postižením do společnosti. Společnost YX se zavazuje v rámci své činnosti vždy aplikovat společenský, ekonomický a místní (případně též/nebo environmentální) princip sociálního podnikání. V rámci přihlášení se k obecným principům sociálního podnikání se společnost XY zavazuje od 1. 1. 20.. reinvestovat 51 % (padesát jedna procent) svého čistého zisku do fondu reinvestice, který je za tím účelem zřízen v účetní osnově společnosti. Čerpání z fondu společensky odpovědné reinvestice upravuje vnitřní předpis společnosti. V případě čerpání z fondu společensky odpovědné reinvestice zpět do družstva mají tyto finanční prostředky povahu navýšení vlastního kapitálu společnosti. V případě poskytnutí prostředků z fondu reinvestice na veřejně prospěšné účely budou tyto prostředky použity formou daru osobě se statutem veřejně prospěšného poplatníka. Prostředky z fondu reinvestice nelze převádět do jiných fondů bez souhlasu … (zde doplnit odpovědný orgán společnosti).

Zakladatelský dokument je třeba upravit formou notářského zápisu. Notář nebo advokát může pomoci také s jeho přesnou formulací a s jeho začleněním do struktury zakladatelského dokumentu.

 

Zpět na obsah >>