2.2.4 Poskytování náhradního plnění, práce s registrem NP

Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti má každý zaměstnavatel s více, než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnat nejméně 4 % osob se zdravotním postižením (dále OZP). Za nesplnění této povinnosti musí zaměstnavatel uhradit odvod do státního rozpočtu (za rok 2019 ve výši cca 80 000 Kč za jednoho zaměstnance se zdravotním postižením).

Od 1. 10. 2017 vešla v platnost novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, která zavádí povinnou elektronickou Evidenci náhradního plnění na portálu MPSV.

Níže najdete přehled důležitých změn v náhradním plnění od 1. 10. 2017 a návod pro odběratele, jak postupovat, aby zabránili riziku neočekávaných odvodů do státního rozpočtu za nesplnění povinného podílu zaměstnávání OZP.

Přehled důležitých změn

 • Od 1. 10. 2017 vešla v platnost novela Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, která zavádí povinnou elektronickou Evidenci náhradního plnění na portálu MPSV.
 • Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP) ve výši povinného podílu 4 % z celkového počtu zaměstnanců se i nadále týká všech zaměstnavatelů s více, než 25 zaměstnanci a je odpovědností těchto zaměstnavatelů, aby splnili povinný podíl jednou ze zákonných forem.
 • Zaměstnáváním OZP,
 • čerpáním náhradního plnění, nebo odvodem do státního rozpočtu.
 • V případě náhradního plnění je odpovědností odběratele, aby byl odběr výrobků, služeb nebo zakázek realizován v souladu s podmínkami, které zákon o zaměstnanosti stanoví, odpovědnost dodavatele za správnost údajů poskytnutých odběrateli není zákonem o zaměstnanosti řešena.

Evidence musí obsahovat:

 • identifikační údaje dodavatele a odběratele,
 • cenu dodaných výrobků, služeb či realizovaných zakázek bez DPH, (uplatnit lze i část z celkové částky dokladu),
 • datum dodání výrobků, služeb nebo realizace zakázek,
 • číslo dokladu, jímž byla vyúčtována dodávka výrobků, služeb nebo zakázek,
 • datum zaplacení,
 • čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců dodavatele, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.
 • Od 1. 10. 2017 může dodavatel náhradní plnění dodat a odběratel si ho v plnění své povinnosti může uplatnit pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží dodavatel údaje do elektronické evidence MPSV. Při nedodržení tohoto termínu nepůjde doklad do náhradního plnění uplatnit, ačkoliv byl odběratelem zaplacen.
 • Nově je do evidence zapojen také odběratel náhradního plnění.
 • Odběratel má možnost se registrovat na portálu MPSV a získat tak přehled všech dokladů zaevidovaných na jeho IČO v Evidenci náhradního plnění a provádět další nastavení, např. nastavit e-mailový kontakt pro zasílání informací o zaregistrovaném náhradním plnění.
 • Od 1. 1. 2018 došlo ke snížení celkového ročního limitu poskytovaného náhradního plnění z 36 násobku na 28 násobek průměrné vyhlášené mzdy v národním hospodářství za I. - III. Q předchozího roku na každého zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením. Dle MPSV se počítá s dalším snižováním tohoto limitu i v příštích letech.

 

Zpět na obsah >>