2.2.2 Zřizování nových pracovních míst pro OZP

Vychází z:

  • priorit a cílů politiky zaměstnanosti stanovených MPSV ČR,
  • zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. v platném znění,
  • vyhlášky č. 518/2004 Sb. v platném znění.

Cílem aktivní politiky zaměstnanosti je odstraňovat bariéry omezující osoby ve vstupu na trh práce, přispívat k vytváření souladu mezi poptávkou a nabídkou pracovních sil, včetně jejich kvalifikace, aktivizovat skupiny vyloučené z trhu práce a podporovat harmonizaci rodinného a pracovního života.

K uchazečům se přistupuje individuálně, komplexně se posuzuje kompetence uchazeče o zaměstnání, uplatnitelnost na trhu práce, ekonomická situace uchazeče a ohrožení sociálním vyloučením z důvodu setrvávání v dlouhodobé nezaměstnanosti.

Příspěvek na zřízení pracovního místa pro OZP (dle § 75 ZoZ)

Pracovním místem zřízeným pro OZP se rozumí místo, které zaměstnavatel zřídil pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody uzavřené s Úřadem práce ČR. Dohoda se uzavírá na dobu 3 let. Úřad práce ČR může uzavřít dohodu i s osobou se zdravotním postižením, která se rozhodne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Na základě dohody poskytuje Úřad práce ČR finanční příspěvek na pořízení předmětů potřebných ke zřízení pracovního místa pro OZP. Rozsah použití finančních prostředků je vždy přesně vymezen v dohodě, náklady musí vzniknout až po uzavření dohody. Žádost bude posuzována na základě předloženého podnikatelského záměru, ekonomické situace žadatele, předmětu činnosti, předpokládaných nákladů spojených se zřízením pracovního místa, s přihlédnutím k předpokládanému odbytu výrobků nebo služeb a k situaci na trhu práce v daném regionu.

Před schválením žádosti musí být provedena předběžná VSK v místě výkonu práce za účelem zjištění, zda jsou prostory přizpůsobené pro zaměstnávání OZP.

Výše poskytovaného příspěvku se řídí ustanovením § 75 zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

Zřizování pracovních míst v samotné organizaci, někdy se používá název analýza práce, je základním východiskem veškeré personální práce v organizaci. Zahrnuje shromažďování informací o pracovních místech v organizaci, jejich popis a specifikaci požadavků pracovních míst na pracovníky.

 

Zpět na obsah >>