2.1.3 Integrační sociální podnik obecně

Sociální integrace je nejvyšší úrovní socializace, jedná se tedy o proces začleňování člověka do společnosti. Integrace bývá také definována jako „oboustranný psychosociální proces sbližování minority znevýhodněných a majority intaktních“. Jde o začlenění osob do většinové společnosti a jejího každodenního života. Je to schopnost naučit se správně žít, cítit se přijatý a identifikovat se s majoritní společností. Komplikace při integraci se týkají převážně lidí a skupin, kteří se od ostatních liší (lidé s postižením, etnické menšiny, přistěhovalci a uprchlíci, lidé propuštění z vězení), a proto k jejich úplné socializaci nedochází přirozeným způsobem. Je proto nutné těmto lidem pomáhat a jejich integraci do společnosti podporovat.

Podstata integračního sociálního podnikání (ISP) je právě ve schopnosti řešit problematiku sociální integrace v kombinaci s podnikatelskou aktivitou. Pro kvalitní fungování ISP je klíčové, aby vedle sebe vyrovnaným způsobem fungovaly integrační a ekonomické procesy podniku. Na realizaci fungujícího ISP je potřeba úroveň připravenosti, jak společnosti, tak i sociálního podniku.

Společnost by měla být tím, kdo definuje aktuální témata k řešení, čímž určuje i cílové skupiny jednotlivých ISP a segmenty jednotlivých ISP. Mělo by být snahou odpovědných resortů na těchto tématech pracovat a podílet se na jejich segmentaci, protože pokud se jim to podaří, mají možnost danou problematiku řešit systémově a zároveň přivádět do problematiky privátní zdroje, čímž dochází ke snižování zátěže veřejných zdrojů. Nemělo by docházet k tomu, že si podnikatelské subjekty budou definovat obory ISP, bez předchozí fáze segmentace, protože až tato fáze napojuje konkrétní segment ISP na potřebu společnosti a dává tomu jasné podmínky.

Vedle společnosti musí být připraveny i subjekty ucházející se o realizaci konkrétního segmentu ISP. Musí jít o společensky zodpovědnější typ podnikání, což je v podnicích řešeno jejich přihlášením se k obecným principů SP v zakládacích dokumentech a dále vytvořením reinvestice zisku tak, aby bylo zajištěno, že část vytvořeného zisku zůstane ISP a bude sloužit k jeho rozvoji a k financování integračních nákladů podniku.

Efektivně fungující ISP jsou pro společnost flexibilním a udržitelně nákladným nástrojem pro řešení tradičních integračních potřeb (OZP), ale i nárazových a rychlých hrozeb (migrace, atd.).

 

Zpět na obsah >>